OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

Účelem Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů ( dále jen „Zákon“) je ochrana osob, které oznamující jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Ochrana oznamovatele před odvetnými opatřeními uvedenými v Zákoně je zákonná povinnost ze strany tzv. povinných osob ( právnických nebo fyzických) vůči kterým toto oznámení směřuje. Z tohoto důvodu při oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a při činnosti tzv. příslušné osoby oprávněné prošetřovat oznámení musí být utajena totožnost oznamovatele, kterou bude znát jen příslušná osoba a tato je povinna zachovávat pod sankcí mlčenlivost.

Kdo může oznámit
Oznamovatelem je fyzická osoba, která v rámci interního oznamovacího systému je podle Zákona povinna uvést své jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě.

Co můžete oznámit
Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

1. má znaky trestného činu,
2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
3. porušuje Zákon, nebo
4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti :
   a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
   b) daně z příjmů právnických osob,
   c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
   d) ochrany spotřebitele,
   e) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
   f) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
   g) ochrany životního prostředí,
   h) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
   i) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
   j) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
   k) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
   l) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
   m) ochrany finančních zájmů Evropské unie1, nebo
   n) fungování vnitřního trhu1 včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
STORE DEPOT s.r.o., IČ: 06136931, se sídlem Zenklova 610/154, Libeň, 180 00 Praha 8 jako povinný subjekt vylučuje podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. Zákona přijímání oznámení od osoby, která pro společnost jako povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost uvedenou v ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Jak se oznamuje
Zvláštním, nezávislým a samostatným vnitřním oznamovacím systémem, zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů. Je možné podat oznámení pouze ve výše uvedených oblastech. S oznámeními mimo zmíněné oblasti je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

Obsah oznámení
podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl, důkazy a písemné materiály atd.)

Příjem oznámení
Povinný subjekt – přijímá oznámení:

a) písemně – elektronicky i v listinné podobě

b) ústně – telefonicky příslušné osobě i osobně (po domluvě termínu).

Je-li oznámení učiněno ústně nebo telefonicky je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit.

STORE DEPOT s.r.o. jmenovala příslušnou osobou :

JUDr. Stanislava Cenka

Oznámení lze podat telefonicky příslušné osobě: +420 602 438 259

Elektronicky e-mailem příslušné osobě : whistleblowing.cenek@outlook.cz

Datovou schránkou příslušné osoby :
6bzc36x

Poštou na adresu příslušné osoby: JUDr. Stanislav Cenek, Volfartice čp. 85 , 47112 Volfartice

Oznámení v listinné podobě doručené poštou je možné též podat na adresu :

STORE DEPOT s.r.o., se sídlem Zenklova 610/154, Libeň, 180 00 Praha 8

V případě podání na adresu společnosti je nutné na obálce označit „WHISTLEBLOWING – NEOTEVÍRAT“. Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována výhradně určenou příslušnou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele.

Lhůty
Příslušná osoba má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 30 dnů o způsobu jeho vyřízení na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud se tohoto práva předem nevzdal. V případě potřeby lze lhůtu k vyřízení oznámení prodloužit o dalších 30 dnů nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Vyrozumění nebude odesláno v případě anonymního podání a pokud by jeho odesláním mohlo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele a jeho osobních údajů, případně třetí osoby.

GDPR
Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány pro účely řešení oznámení v souladu a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů.

Poučení
V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku se sankcí až do výše 50.000,- Kč nebo trestného činu. Oznamovatel je oprávněn se se svým oznámení obrátit rovněž na Ministerstvo spravedlnosti k prověření oznámení zde: https://oznamovatel.justice.cz/chcipodat-oznameni/

Aneta Bendová
jednatelka


1 Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

2 Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.